Izobra`evalna delavnica

Strojna opremaStrojna oprema izobra`evalne delavnice se stalno spreminja in dopolnjuje. @elimo si ustvariti prostor, kjer bi bile na voljo razli~ne izobra`evalne tehnologije. Prostor naj bi bil dostopen vsem zainteresiranim, ki bi si tukaj lahko ogledali opremo in prakti~no ocenili primernost dolo~enih re{itev. Tako smo v delavnici namestili tudi nekaj manj obi~ajne opreme - npr. dodatek, ki poljuben zaslon spremeni v takega, ki je ob~utljiv na dotik.

Trenutno je vsa oprema kupljena iz raziskovalnega projekta, ki poteka v okviru programa RO. Na~rtovali smo tudi sodelovanje z na{imi in tujimi ponudniki opreme, ki bi delavnico lahko uporabili za predstavitveno mesto primernosti ponujene opreme za {olski prostor. @al je trenutno to le `elja.
Glavna ovira pri izpolnitvi `eljenega cilja je vsekakor pomanjkanje prostora. Upamo pa, da bo v sklopu re{evanja prostorskih problemov Fakultete za matematiko in fiziko re{en tudi ta problem.
S pomo~jo na klik ob~utljivega zemljevida si lahko ogledate predstavitev (dela) strojne opreme, ki je trenutno na voljo v izobra`evalni delavnici.