Elektronska po{ta

Matija Lokar

seminar o uporabi elek. po{te na FMF


Za potrebe zaposlenih na FMF in IMFM smo v RC organizirali kratek seminar o uporabi elektronske po{te.

Tu je zbrano gradivo, predstavljeno na tem seminarju. Trenutno je {e v povsem grobi obliki - tak{no, kot ga pa~ naredijo avtomati~ni programi za predelavo. Upam, da bom zadevo v kratkem predelal v obliko, primernej{o za WWW.

Gradivo je namenjeno izklju~no osebni uporabi in ga ni dovoljeno razmno`evati brez dovoljenja avtorja.