Operacijski sistemi

Matija Lokar

predavanja na Sre~anju {tudijskih skupin profesorjev RAI


V okviru 1. sre~anja {tudijskih skupin za predmet Ra~unalni{tvo in informatika, sem v Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Postojni predaval na temo Operacijski sistemi.

Tu je zbrano gradivo, predstavljeno na tem seminarju. Trenutno je {e v povsem grobi obliki - tak{no, kot ga pa~ naredijo avtomati~ni programi za predelavo. Upam, da bom zadevo v kratkem predelal v obliko, primernej{o za WWW.

Gradivo je namenjeno izklju~no osebni uporabi in ga ni dovoljeno razmno`evati brez dovoljenja avtorja.