WORLDIDACT'96

Basel - [vica, 8. - 11. Maj 1996

Sejem u~il, u~nih pripomo~kov, knjig in ostalih stvari povezanih z izobra`evanjem

potovanje:

 1. prvi dan
  1. Ljubljana - [kofja Loka - Jesenice - Insbruck
  2. Lichenstein - Bregenc - Bodensko jezero - otok Mainau
  3. Stein am Rein
  4. renski slapovi
  5. Basel - Holstein (Nem~ija) (spanje)
 2. drugi dan Basel
 3. tretji dan
  1. Basel - Bern
  2. Thun - Interlaken
  3. predor St. Gothard - Como - Milano - Ferneti~i - Ljubljana

zanimivosti na sejmu:

Nagrade:

 1. potrebna posebna prijava, `irija, predstavitev, …
 2. 40 prijav, 28 nagrad (3 zlate, 13 srebrnih, 12 bronstaih)
 3. ve~ kategorij:
  1. u~na sredstva
   1. zlata nagrada - LEGO Dacta
   2. tri bronaste
  2. izobra`evalna oprema
   1. zlata nagrada: Lab-Volt Systems USA - simulacijski program: elektri~ni tok
   2. 5 srebrnih, ena bronasta
  3. tiskani izdelki
   1. 3 srebrne, ena bronasta nagrada
  4. informatika in multimedija
   1. zlata, 5 srebrnih, 7 bronastih nagrad
   2. Net Lab - Interactive on-line Internet learning (Izrael): novo u~no okolje, ki izrablja Internet. Simulacije, eksperimenti z mikrofoni in cenenimi senzorji, …
   3. Electronic Workbench V4.0 (Nem~ija): ra~unalni{ka izvedba laboratorija za elektroniko. Izdelava analognih, digitalnih in me{anih vezij, razli~ni instrumenti.
   4. EDISON (Mad`arska): program za prou~evanje osnov elektrike
   5. Informatic Laboratory ELI 2.0 (Poljska) - vmesnik s pomo~jo katerega sestavlja{ algoritme, ki jih preveri{ na ra~unalniku
   6. Introduction to the Fundamentals of European Law ([vica) - multimedijski program za izobra`evanje upravljalcev (managerjev).
   7. Teleste VideoPartner authoring tool (Finska) - povezovanje video posnetkov


Drugo leto:

Gremo v Mexico!